WERKGROEPEN

 • FEESTCOMITÉ: een enthousiaste groep die verschillende clubevenementen op zich neemt om er een schitterend seizoen van te maken.

 • TORNOOICOMITÉ: een gemotiveerd team dat verantwoordelijk is voor de sportieve/ competitieve organisatie doorheen het jaar.

Interesse om deel uit te maken van bovenstaande werkgroepen? Laat het ons zeker weten!

INFRASTRUCTUUR EN ACCOMMODATIE

 • Gelegen aan Mintjens Arena in Westmalle

 • 5 gravelterreinen (4 verlicht)

 • Ruime parking

 • Gelegen in een mooie, rustgevende, groene omgeving

 • Ruime vernieuwde cafetaria met nieuw buitenterras met uitzicht op de tennisterreinen

 • 2 indoorvelden (multifunctioneel)

 • 2 speeltuin

 

LIDMAATSCHAP 2019

Lidmaatschap tijdens het zomerseizoen (april - oktober) is VERPLICHT.

Na inschrijving en betaling maakt de club je aansluiting bij sportfederatie Tennis Vlaanderen in orde en krijg je een lidnummer toegewezen.

Hiermee kan je:

 • Online een terrein reserveren op de tennisclub (verplicht als je wilt komen tennissen!)

 • Deelnemen aan de officiële competitie van Tennis Vlaanderen

 • Deelnemen aan alle activiteiten die de club organiseer

 • Geboren tussen 1/1/1920 - 31/12/1996

 • Lidgeld: €130

 • Incl. verzekering & aansluiting Tennis Vlaanderen

 • Kortingen: Bijlid: -10% als men in een andere tennisclub reeds bondsbijdrage betaalt. (Noteer dit bij opmerking als je inschrijft)

 • Je kan voor een voordelig familieabonnement kiezen als alle gezinsleden domicilie hebben op hetzelfde adres

 • Lidgeld: €375

 • incl. verzekeringen & aansluitingen Tennis Vlaanderen

 • Geboren tussen 1/1/1997 - 31/12/2001

 • Lidgeld: €110

 • incl. verzekering & aansluiting Tennis Vlaanderen

 • Kortingen: Bijlid: -10% als men in een andere tennisclub reeds bondsbijdrage betaalt. (Noteer dit bij opmerking als je inschrijft)

 • Geboren tussen 1/1/2002 - 31/12/2007

 • Lidgeld: €90

 • Incl. verzekering & aansluiting Tennis Vlaanderen

 • Kortingen: Bijlid: -10% als men in een andere tennisclub reeds bondsbijdrage betaalt. (Noteer dit bij opmerking als je inschrijft)

 • Geboren tussen 1/1/2008 - 31/12/2012

 • Lidgeld: €70

 • Incl. verzekering & aansluiting Tennis Vlaanderen

 • Kortingen: Bijlid: -10% als men in een andere tennisclub reeds bondsbijdrage betaalt. (Noteer dit bij opmerking als je inschrijft)

 • Geboren tussen 1/1/2013 - 31/12/2018

 • Lidgeld: €25

 • Incl. verzekering & aansluiting Tennis Vlaanderen

 • Kortingen: Bijlid: -10% als men in een andere tennisclub reeds bondsbijdrage betaalt. (Noteer dit bij opmerking als je inschrijft) 

 

VERZEKERING

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen. 

Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering. 

Heb je als lid een sportongeval?

Meld dit dan meteen aan het clubbestuur! Je hoeft zelf geen aangifte te doen.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

1.1. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden 

welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van:

- de bij Tennis Vlaanderen aangesloten clubs;

- het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;

- de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook 

lid zijn van de verzekeringsnemer;

- de spelers en de scheidsrechters;

- de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk 

worden gehouden.

Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt 

tijdens de volgende activiteiten:

- kampioenschappen en tornooien;

- vriendschappelijke en andere wedstrijden;

- andere activiteiten zoals feesten voor de leden, bals, e.d.

1.2. Is o.m. uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:

- schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade 

heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap;

- schade aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de 

leden behalve van scheidsrechters en officials in functie.

1.3. Verleende waarborgen:

- lichamelijke schade : 5.000.000 euro

- materiële schade : 620.000 euro

2. Burgerlijke en strafrechterlijke verdedigingskosten

Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de 

verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechterlijke 

rechtspleging tegen de clubs of de leden.

De dekking betreft kosten van advocaat, experten en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.

3. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval

Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, " een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel 

veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer ".

Zijn alzo o.m. verzekerd:

- ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval;

- zonnesteek;

- beten van dieren of insecten;

- gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots 

manifesteren zoals hernia's, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, 

verstuikingen, enz...

1.5. Gedekte kosten

- geneeskundige kosten zoals deze van geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, 

radiografie, orthopedie, prothese, fysiotherapie,… (Ethias limiteert sinds 01/01/08 de 

terugbetaling van fysio- en kinesitherapiekosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) 

tot 125 euro per ongeval (om misbruiken te voorkomen))

- tandprothese : met een maximum van 500 euro per ongeval en 125 euro per tand;

- apothekerskosten en kosten van gipsen met een maximum van 620 euro;

- begrafenis;

- vervoer van het slachtoffer.

De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een 

maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst 

van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.

1.6. Vaste vergoedingen

In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt 

veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal:

- in geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval : 8.500 euro;

- in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de 

normale beroepsbezigheden : 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij 

werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de 

RIZIV-wetgeving;

 in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar, wordt een 

kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %: 15.000 

euro en boven de 50 %: 30.000 euro.

1.7. Uitsluitingen

Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer of de schade 

aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.

4. Aangifte van het schadegeval

Heb je als lid een sportongeval, meld dit dan meteen aan de verantwoordelijke van de club.